M: +48 508456730

@: biuro@ekobim.pl

Usługi projektowe sieci            i instalacji sanitarnych

Design services of sanitary networks and installations 

PRACUJEMY W BIM

We work in BIM technology

Nasze działania obejmują pełen zakres usług projektowych. Zajmujemy się projektowaniem instalacji sanitarnych w tym wentylacji i oddymiania, sieci zewnętrznych.

Pracujemy w technologii BIM.

Wykonujemy także operaty wodnoprawne i inne opracowania środowiskowe.

Our activities include a full range of design services. We design sanitary installations, including ventilation and smoke extraction, external networks. We work in BIM technology. We also carry out water law surveys and other environmental studies.

Wybrane projekty 

Featured projects

Monopolis, Łódź, Polska / Lodz, Poland

Nagrodzone MIPIM Awards 2020 zrewitalizowane centrum wielofunkcyjne. EkoBIM pełnił rolę głónego projektanta sanitarnego obiektu.

A revitalized multifunctional center awarded with MIPIM Awards 2020. EkoBIM was the main sanitary designer of the facility.

BaseCamp, Łódź, Polska / Lodz, Poland

Prywatny akademik w centrum Łodzi, 24 tyś. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. EkoBIM pełnił rolę głównego projektanta sanitarnegoobiektu. Projekt wykonany w technologii BIM.

Private dormitory in the center of Lodz, 24 thousand. square meters of usable space. EkoBIM was the main sanitary designer of the facility. Project made in BIM technology.

Budynek mieszkalny, Łódź, Polska / Lodz, Poland

Budynek mieszkalny z 255 lokalami mieszkalnymi, garażem podziemnym i usługami. Projekt wykonany w technologii BIM. EkoBIM pełnił rolę głównego projektanta sanitarnego obiektu.

A residential building with 255 residential units, an underground garage and services. Project made in BIM technology. EkoBIM was the main sanitary designer of the facility.

ProjektowanieDesigning 

Wykonujemy projekty instalacji wodkan., centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, także sieci zewnętrzne.

We design plumbing, central heating, gas, ventilation, air-conditioning and fire protection systems, as well as external networks.

Technologia BIMBIM technology 

Pracujemy w technologii BIM (3D). Wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie projektowe. Zajmujemy się także organizacją pracy projektowej a także koordynacją projektową.

We work in BIM (3D) technology. We use modern design software. We also deal with the organization of project work and project coordination. 

Planowanie współpracyCooperation planning 

Współpracujemy wg jasno określonych zasad opartych o wartości takie jak: uczciwość, godność, przejrzystość i dokładność. Stosujemy nowoczesne metody współpracy wykorzystując filozofię turkusowych organizacji.

We cooperate according to clearly defined principles based on values ​​such as: honesty, dignity, transparency and accuracy. We use modern methods of cooperation using the philosophy of turquoise organizations. 

Konsultacje, doradztwoConsultations, advice

Projektujemy wedle potrzeb Inwestora oraz wg najnowszej wiedzy technicznej. Doradzamy, a tam gdzie jest to potrzbne ciągle się uczymy i doszkalamy. Nie boimy się wyzwań. 

We design according to the Investor's needs and according to the latest technical knowledge. We advise, and where it is needed, we are constantly learning and retraining. We are not afraid of challenges.

Przemyślany i dokładny projekt to gwarancja przeprowadzenia szybkiego i skutecznego procesu budowlanego

A well-thought-out and accurate design is a guarantee of a quick and effective construction process


Projektowanie to proces, w którym dzięki ciągłej analizie, kreatywnemu myśleniu, dobrej współpracy w zespole, podejmowane są decyzje, które mają kluczowe znaczenie dla samego etapu budowy. Chcesz szybko i sprawnie przeprowadzić budowę? Skorzystaj z naszych usług, a otrzymasz produkt przemyślany, nowoczesny i skoordynowany.

Designing is a process in which, thanks to constant analysis, creative thinking, good teamwork, decisions are made that are crucial for the construction stage itself. Do you want to carry out construction quickly and efficiently? Use our services and you will receive a well-thought-out, modern and coordinated product.